Take a fresh look at your lifestyle.

Koregraf Ronaldson SYLLA mande yon jounen nasyonal dans tradisyonèl nan kalandriye peyi a!

588

Kesyon : James Fleurissaint
Prezante nou koregraf Ronaldson SYLLA ?

Koregraf Ronaldson SYLLA mande yon jounen nasyonal dans tradisyonèl nan kalandriye peyi a!

Prezante nou koregraf Ronaldson SYLLA ?
Ronaldson SYLLA se yon Ayisyen natif natal. Pitit Joseph Roland SYLLA ak Lucienne Geffrard. Mwen fèt nan yon fanmi 4 timoun,2 fi 2 gason. Mwen gen orijin mwen petyon vil ak jeremi. Mwen soti nan liye ansyen prezidan Fabres Nicolas Geffrard. Depi ti kat kat papam inisyem nan foutbòl nan ti racing club, nan scoot, nan karaté. Lekòl se te pi bèl moman nan lavi m, pi bel aktivitem. Mwen fè etid primè ak segondè nan College Bird, Jacque Andrew Joseph ak Fernand Prosper.Mwen pase yon ti tan nan UEH la, nou te kite sa pou twoub politik Mwen fè pati premye pwomosyon seksyon telekominikasyon nan Haïti Tec.Domèn atistik se tout nanm mwen, timoun nou te konn ap danse dans elektrik sou katye an, fè konpetisyon, mache mezire talan nou ak lot gwoup dansè sou lòt katye. Men istwam ak dans vreman komanse nan nan lanne 1995, se nan Ayiti tchaka dans avèk Jean Evans Cadet, ak viviane Gauthier. Paske sete yon lot reyalite, sete lekol ou te vini vin pran bèt. Apre sa mwen vin entegre konpayi Lynn william Rouzier kote mwen pase 7 bon lanne ap kolabore. Nan lanne 2005 mwen deside al chache konnen plis bagay, mwen al canada nan Irish forester Dance al fè dans modèn ak kontanporèn.Nan lanne 2006 mwen kanpe lekòl map dirije jouk kounye la; Syla danse académie. Menm pat janm kanpe sou fòmasyonm nan vwayaje al patisipe nan kèk seminè sou dans Kounye an mwen ka di mwen ak dans fonn tankou sèl ak sik nan dlo.Istwam ak dans se kòkòt ak figaro, sentiwon nan ren, pase isit pase lotbò nap rankontre. Senkant kòb ak degouden. Dans fasonenm anpil, li pou bokou nan moun mwen ye jodia ; sansib, toleran, sevè elatriye.

Kisa jounen sila vle di pou ou ?
Yon jounen entènasyonal dans ta dwe vle di yon pakèt bagay pou mwen ki dansè, pou tout dansè… men li jis rete nan lespri, nan imajinè nou paske pa gen okenn jefò nan sans sa ki fèt. Tankou fowòm, sansibilizasyon, fòmasyon kontini, bous elatriye !Mwen mte komanse ak yon gwo aktivite ki te rele « Les semaines de la danse », se Syla danse académie ak Stanley dance studio ki te inisye mouvman sa Ayiti, men nan goumen nou arive fè 2 zan senpman paske nou paka kenbe, nou pa gen ren, aktivite an te mande anpil mwayen ak lojistik.Sete : konferans, fòmasyon, pwojeksyon ak spektak… Wi patisipan yo pat peye men fok nou te peye pèsonèl ak tout lot bagay ki te pou rann aktivite an vivan. Pa gen politik kiltirèl isit, enstitisyon kap ede yo se pa disiplin sa ki entèrese yo.Donk jounen sa se ta dwe yon jounen refleksyon poun gade kisa poun fè, ki batay poun mennen poun kanpe sektè an sou 2 pye militè li, poun kòmanse envesti plis nan fòmasyon dansè ak mèt dans yo (pwofesè), pou nou rive fè yon federasyon dans tradisyonèl isit, ansanm aprè anpil bat bouch ak pwopozisyon poun chwazi yon jounen nasyonal dans tradisyonèl ayisyen. Se apati de sa nap ka fete dans 
Kijan ou wè dans la ye nan peyi a ?
Bon ! Nou fè yon ti avanse nan koman moun vin wè dans jodia. Sosyete lontan te plis konplekse, telman vre sete jeran ak bòn ki te konn al danse sèlman. Men lot ki te pran gou se an kachèt yo te konn al fè sa.Epi depiw di dans ou te wè vodou, menm si sa pa twò chanje jounen jodia men sa te pi mal lontan. Mwen ka di tou depi 20 dènye ane yo dans lan fè yon pa, pa nan nivo kalite men pito nan kantite moun ki vin pratike li. Mpa di pa gen bon dansè ni bon dansèz, ni bon pwofesè. Mpa di tou ke pa gen aktè kap goumen nan sektè an, men mwayen nou piti e bra nou kout paske nou poukont nou e nou chak ap goumen nan kwen pa nou. Rezon poun rasanble nan lanne kap vini la yo tout atis kap pratike disiplin sila nan yon gwo asosiyasyon ki pou deside sou avni dans lan.Nan 20 lanne sa yo tou, ou vin jwenn plis lekòl ki monte, plis timoun piti kap fè dans, plis fanmi ki entèrese ak disiplin atistik sa. Se youn nan pi bel evolisyon dans lan te ka sibi. Men pandan tout jèn sa yo rantre vin danse an nou preske pèdi idantite dans lan paske pa vreman gen fòmatè pou sa. Mouvman vin chaje dasoman ak abolotcho ki rantre fè 6 mwa oubyen yon lanne ap danse epiw tande li fè lekol li. Li se pwofesè. Ka vin kritik anpil anpil ! Nou pa anpil tou kap kenbe dans tradisyonèl yo isit. Pi gwo pwoblem lan se : 1-Dansè ki gen plis talan yo pa vle rete fin aprann jan pou yo ta aprann lan2-Timoun kounye yo kap danse nan diferan lekol dans yo pa twò entèrese ak dans tradisyonel yo. Depi lakay timoun lan yo dil dans sa se dans djab. Yo fèl plis sou dans etranjè yo paske se sa lap gade sou tablet, telefon ak televizyon.Si nou pa rantre dans tradisyonel la nan lekol kindergarten, nan primè ak nan nouvo segondè nap pèdi ti rès sa nou rete an. An gwo mwen ka di dans nou an nan koma.
Èske nou kapab pale de jounen dans nan peyi a ?
Non non e non ! Nou paka pale de jounen sa ayiti. Gen kek lekol ki selebre li nan fason pa yo, jan yo kapab. Men tout sa yo pou mwen se soupoudraj ki pa reprezante anyen. Janm pap sispann repete an pa gen politik kiltirel nan peyi an. Nou gen yon ministè la kilti pou mwen sa se yon ministè pou kanaval e ki kanaval atò, paske se chak lè kanaval li gen bidjè Nou nan sektè an nou toutouni San mwayen, san finansman. San yon kolektif byen monte nou pap ka fè de jounen sa, de fèt sa yon bagay serye Dayè poul yon bagay serye fok direktè lekol dans yo komanse chita ansanm poun konn kisa nou vle fè ak jounen sa. Men malerezman sa poko ka fet paske youn di sa pa kamarad lòt. Z pa al nan spectacle Y. Yon lot pòsyon di yo menm yo se lekol anwo, yo pa konn ti lekol anba yo. Sa di se Ballroom li fè li pa nan folklò… gen anpil pwoblèm ! konpotman egoyis mèkantil sa dwe fini 
Ou se yon koregraf anpil moun konnen ,ou reyalize anpil gwo espektak ,pale nou de referans ou yo nan koze dans ?
Kom kesyon an dirèk map reponn dirèk sanm pa epiloge Referans mwen nan nivo dans ak koregrafi se Jean Evans Cadet ki te pran tout tan li poul te travay avèm nan jenèz mwen, e se yon koregraf ki enspirem anpil nan metòd li, mwen renmen kote vagnè li men li konn tout sa lap fè. Li renmen kontak atè e Koregrafi li pa janm fini, toujou gen yon dènye pase men poul fè ladan yo. Mpanse se plis pati sam pran nan li.Gen Maurice Béjart ke mwen li anpil anpil. Sanm pat pran kou nan menl mwen te vin devlope yon pasyon pou li nan Jan li aprann moun, relasyon li ak elèv li, filozofi li. Tout sa yo fè pèsonaj li te ye an vin abitem.Pou Lynn william Rouzier se nan metòd travay li kem te anbake, se yon moun dirèk. Epi se li tou ki pranm ki fem vin konn enpòtans dans ballet an kay yon dansè paske anvan mte plis akwoche ak dans tradisyonel ak dans Jazz. Donald R. Hetu ( manman penba ) Yon coach canadien ki malerezman mouri. Yon pwofesè kem pap janm ka bliye.. Mpanse Donald se dènye sam tap chache an. Pou mwen sete SENGRAL la mwen te vin jwenn nan menl. Li te vin banm konfyans, li te fèm wè tout valè kem genyen ak tout savwa ki kache nan mwen kem ka pataje, kem dwe pataje. Li te fèm konprann tou ke disiplin pa dwe a 99%. Kelke swa sa wap fè an ou dwe nan top la a 100%. Travay travay travay ! Pa janm lageE dènye moun lan se papam. Ki pat dansè men kite toujou ap epolem, pousem. Men podyab li pat gentan wèm sou podium kap danse. Jodia li se coach spirituel mwen. Tout moun sa yo fèm moun kem vin ye jodia, ki fèm akwoche ak dans kap fèt nan peyim sanm pa neglije lot style yo. Paskem panse anvan yon moun apresye yon lot fòm dans fok moun sa ka kanpe tèt li dabò. Mwen se ayisyen, map danse ayisyen (folklò ayisyen) sa se filozofi pam e se sou sa lekol map dirije an chita
Èskew panse sosyete a bay dans tradisyonèl yo enpòtans yo merite ?.
Non ! Men se pa enpòtans yo pata bali non. Ann di pito moun jounen jodi yo gen yon lavaj lekol ak legliz fè nan sèvo yo ki fè yo konprann kilti se djab, dans se vodou. Men reyaksyon sa yo ou jwenn yo plis nan kèk grand vil nou yo ak kèk fanmi kap pran pòz yo tou. Entèl pa vle sa donk mpa vlel tou. Men li diferan nan vil pwovens yo paske dans toujou ap marye ni kay grandèt ni kay ti katkat yo. Yo leve ladanl yo dansel san aprann : zepòl, mayi, kongo ak petwo sitou. Dans se youn nan bagay ki idantifyew kom pèp tankou lang, tankou fasonw manje ak abiye. Men nou pèdi tout sa yo ! Lap difisil kounye an pouw kanpe yon ayisyen. Komanw pral dekril ? Nou pèdi jan nou te konn manje, lang lan se yon pwoblèm, nou mete tout sa nou jwenn sou nou e pou dans lan menm sa se rèl kay makorèl paske se ranmase nap ranmase.Dans lan enpòtan paske li rantre nan moun nou ye an, nou ka sèvi ak dans lan poun aprann timoun yo yon pakèt bagay ke yo pat konnen sou idantite pèp yo ye an. Poun fèl map redi ankò : fok nou rantre kraze baryè lekol mete ak legliz 
Kisa nou dwe fè pou dans kapab jwenn plas li toutbon vre nan peyi a ?
Goumen ! Se pou nou tout ki nan sektè atistik ak kiltirèl la mete men, mete ide, monte pwogram fòmasyon poun konn koman nap aprann sak pi piti yo. Paske si nou vle fè yon bagay ki bon ki pou dire se ak timoun yo poun kòmanse. Se yo ki la relèv la. Fok nou reyini, pale, konsyantize direktè lekol yo, leta, responsab yo, ak paran yo. Poun di yo dans lan se yon disiplin atistik menm jan ak mizik ak penti, pratik dans lan siw byen fel lap debouche sou yon metye, dans lan ka louvri anpil lòt pòt Dans lan menm jan ak lot disiplin yo ka frennen delenkans ak vagabondaj.
Ki dènye mo wap di piblik la ?
Mpa gen yon dènye mo. Se pito mo poum fini an se mande map mande lòt aktè kiltirèl yo pou yo vin mete men ak pam poun goumen pou lòt lejislati kap vini yo sispann tepete, poun fòse yo lejifere, fòse yo rekonèt ke pratik dans lan se yon metye, disiplin atistik yo dwe vin yon metye tankou tout lòt metye yo. Pou sa fèt nou chak pa dwe ret nan kwen pa nouSi yo fè tèt di, nap twouse manch chemiz nou. Batay poun rantre nan chanm lan ak bon lespri ak gwo larezone!
Reyalizasyon :
2003 1er pri : World and caribean performing art ,nan dans ethnic folkloric
Kreyasyon :
La mort de Bouqui Mort apparente Bagèt le gede David et GoliathNuit magique
James Fleurissaint[email protected]

Les commentaires sont fermés.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Notre Application Mobile est Disponible
Recevez toutes nos actualités avec notre application
%d blogueurs aiment cette page :